Pracovník v sociálních službách

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat odbornou způsobilost dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, k výkonu profese pracovníka v sociálních službách. Absolventi kurzu se mohou uplatnit např. v dětských domovech, v domovech pro seniory, v sociálních poradnách, v azylových domech, v zařízeních rané péče na pomoc rodinám s dětmi. Dále v domovech pro matky s dětmi, bytech na půl cesty i v zařízeních s chráněným bydlením pro osoby s handicapem, také na úřadech práce i na sociálních odborech krajských a obecních úřadů.

Stručná osnova kurzu:

 • Úvod
 • Základy sociální práce a standardy kvality
 • Etika v sociální práci
 • Základy komunikace
 • Nácvik komunikace
 • Sociálně právní minimum
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Metody sociální práce
 • Základy ochrany zdraví
 • Základy péče o nemocné
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje zdraví nebo život
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Krizová intervence

Součástí kurzu je odborná praxe v rozsahu 30 h v zařízení sociálních služeb.